Sprzedaż nieruchomości w Olsztynie

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Olsztynie, 10-061 Olsztyn, ul. Walentego Barczewskiego 1 ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Spółki.

 

1.      Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 13/3 o powierzchni 0,9992 ha, położona w obrębie nr 13 m. Olsztyn, objęta księgą wieczystą KW nr OL1O/00105761/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

2.      Przedmiotowa działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Olsztyna, przyjętym uchwałą nr LXII/724/2010 Rady Miasta Olsztyna z dnia 26 maja 2010 r. i zmienionym uchwałą nr XXXVII/660/13 Rady Miasta Olsztyna z dnia 15 maja 2013 r., nieruchomość położona jest w obszarze usług, przemysłu i składów oraz innej aktywności gospodarczej.

 

3.      Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana. Leży w Olsztynie przy ulicy Jesiennej. W sąsiedztwie działki znajduje się zabudowa przemysłowa i tereny niezagospodarowane. Dojazd do nieruchomości prowadzi początkowo ulicą Marii Zientary-Malewskiej, stanowiącą lokalną drogę wyjazdową z miasta, a następnie ulicą Zimową o nawierzchni asfaltowej. Ostatni odcinek dojazdu stanowi droga gruntowa (ulica Jesienna) do której przedmiotowa działka nie ma dostępu – w razie konieczności dostęp ten zostanie zapewniony przez służebność drogi, ustanowioną na działce nr 13/4, należącej do Spółki. Kształt nieruchomości jest prostokątny, a jej teren płaski, lekko pofałdowany i częściowo zadrzewiony.

 

Wyposażenie w elementy infrastruktury technicznej:

·         woda: Ø160 w odległości 200 m

·         kanalizacja sanitarna: Ø1400 w odległości 200 m

·         kanalizacja deszczowa: Ø2000 w odległości 215 m

·         gaz: średnie ciśnienie Ø160 w odległości 185 m

·         energia: linia kablowa średniego napięcia przechodząca w napowietrzną linię średniego napięcia w odległości 60 m

 

4.      Nieruchomość objęta jest granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 

6.      Cena wywoławcza netto nieruchomości opisanej w pkt 1 wynosi 1 157 000,00 zł (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100).

 

7.      Warunkiem udziału w przetargu jest dokonanie wpłaty i okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości 58 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100). Wadium należy wpłacić w terminie do dnia 12 listopada 2021 r. włącznie w tytule przelewu podając oznaczenie przetargu z dopiskiem „wadium”. Wpłaty należy dokonać na konto Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Olsztynie w PKO Bank Polski S.A. nr: 26 1020 3541 0000 5502 0263 8062. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu lub aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

 

8.      W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

1)   członkowie organu zarządzającego Spółką i jej organu nadzorczego;

2)   podmioty gospodarcze prowadzące przetarg oraz członkowie ich władz i organów nadzorczych;

3)  osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu;

4)   małżonek, dzieci i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3;

5)   osoby, które pozostają z osobami, o których mowa w pkt 1-3 w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

 

9.      Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w siedzibie Spółki w Olsztynie przy ul. Barczewskiego 1 w zamkniętej i opieczętowanej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Oferenta wraz z oznaczeniem przetargu, na jaki została złożona oraz jego terminem. Ostateczny termin składania ofert upływa z dniem 12 listopada 2021 r. o godz. 14:00.

 

10.   Oferta powinna zawierać:

1)     imię i nazwisko lub firmę, adres lub siedzibę Oferenta;

2)     dowód wniesienia wadium;

3)     datę sporządzenia oferty;

4)     wskazanie nieruchomości, której oferta dotyczy;

5)     wskazanie oferowanej ceny netto;

6)     oznaczenie terminu związania z ofertą, przy czym termin ten nie może być krótszy niż termin określony w ust. 11;

7)     oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu;

8)     podpis Oferenta lub osoby upoważnionej do składania w imieniu Oferenta oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych;

9)     odpis z właściwego rejestru lub ewidencji oraz inne dokumenty potwierdzające umocowanie osoby podpisującego ofertę.

 

11.  Termin związania ofertą nie może być krótszy niż 90 dni.

 

12.  Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 listopada 2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki.

 

13.  Jedynym kryterium wyłonienia nabywcy nieruchomości jest zaoferowana cena. Przetarg wygra oferent, który zaoferuje najwyższą cenę, ale nie niższą nic cena wywoławcza nieruchomości.

 

14.  Oferent, którego oferta została wybrana, jest obowiązany do zapłaty ceny netto powiększonej o podatek VAT wg. stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy przeniesienia prawa własności nieruchomości, najpóźniej w chwili zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

 

15.  Wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. na wybór Nabywcy nieruchomości i istotne postanowienia umowy sprzedaży nieruchomości.

 

16.  Po rozstrzygnięciu przetargu i uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki, Sprzedający powiadomi pisemnie Nabywcę o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży w terminie 5 dni od daty zamknięcia postępowania. Data zawarcia umowy zostanie wyznaczona w terminie 40 dni od daty zamknięcia postępowania.

 

17.  Koszty notarialne ponosi nabywca.

 

18.  Informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Spółki, Olsztyn 10-061, ul. Barczewskiego 1, tel. (89) 535 02 41, fax 535 90 02, e-mail: wmsse@wmsse.com.pl.

 

19.  Oglądanie nieruchomości jest możliwe do dnia 8 listopada 2021 r. po uprzednim kontakcie z Panem Dariuszem Truszczyńskim, tel. (89) 535 02 41, e-mail: dariusz.truszczynski@wmsse.eu.

 

20.  Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do jego unieważnienia lub zamknięcia bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert i podania przyczyny – w każdym czasie.

 

dokument opublikował: Bronisław Anfolecki (2021.10.28 3:05)
ostatnia modyfikacja dokumentu: Bronisław Anfolecki (2022.02.23 9:27)< powrót

Udostępnij artykuł

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.