Organy spółki

a) Zarząd:

Skład Zarządu Spółki:

Prezes Zarządu: Krzysztof Żochowski

Wiceprezes Zarządu: Grzegorz Kłoczko

 

Kompetencje Zarządu:

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.

2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.

3. Zarząd realizuje plan rozwoju strefy określony rozporządzeniem ministra właściwego do spraw gospodarki.

 

b) Rada Nadzorcza:

Skład Rady Nadzorczej Spółki:

Przewodnicząca RN – Łucja Sromecka

Wiceprzewodniczący – Jarosław Sielawa

Członek – Andrzej Ciopiński

Członek – Zbigniew Ciechomski

Członek – Paweł Lulewicz

Sekretarz – Jacek Marczak 

Kompetencje Rady Nadzorczej:

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

2. Do uprawnień Rady Nadzorczej należą w szczególności:

1) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,

2) wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalania zasad wynagradzania dla członków Zarządu,

3) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów w głosowaniu tajnym, członka Zarządu albo całego Zarządu,

4) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu    Spółki nie mogących sprawować swoich czynności,

5) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na tworzenie lub udział w podmiotach gospodarczych z zaangażowaniem kapitałowym powyżej 5% kapitału zakładowego oraz na tworzenie oddziałów i filii,

6) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na zajmowanie stanowisk we władzach Spółek, w których Spółka posiada udziały lub akcje oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia,

7) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na zaciąganie zobowiązań przekraczających 5% kapitału zakładowego oraz zbywanie środków trwałych, nie związanych z przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki o wartości przekraczającej 1/20 część kapitału zakładowego,

8) wyrażanie zgody na wybór nabywcy lub dzierżawcy konkretnej nieruchomości Spółki albo nabywcy udziału w konkretnej nieruchomości Spółki oraz na istotne elementy takich czynności,

9) opiniowanie sporządzonego przez Zarząd Spółki regulaminu specjalnej strefy ekonomicznej,

10) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie rocznego sprawozdania finansowego,

11) ocena sprawozdania finansowego zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,

12) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,

13) składnie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 11 i 12,

14) zatwierdzanie rocznych i kilkuletnich planów działalności Spółki,

15) przyjmowanie w formie uchwały dla wewnętrznych celów Spółki jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,

16) opiniowanie innych spraw wnoszonych przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia.

 

c) Walne Zgromadzenie

Akcjonariusze (% udział w kapitale):

 • Skarb Państwa 49,21 %
 • Gmina Szczytno 2,63 %
 • Gmina Miasta Bartoszyce 14,34 %
 • Gmina Dobre Miasto 8,13 %
 • Gmina Bartoszyce 23,45 %
 • Gmina Olecko 0,58 %
 • Gmina Miasto Mrągowo 0,88 %
 • Gmina Miasto Nowe Miasto Lubawskie 0,78 %

 

Kompetencje Walnego Zgromadzenia:

1. Przedmiotem obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,

2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków,

3) podział zysku lub pokrycie straty,

4) przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenia wypłaty dywidendy na raty

.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok ubiegły,

2) podział zysków lub pokrycie strat,

3) udzielenie Członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,

4) zmiana statutu Spółki,

5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,

6) umorzenie akcji i określenie warunków tego umorzenia,

7) połączenie, przekształcenie, rozwiązanie i likwidacja Spółki,

8) powołanie i odwołanie członków Zarządu i Rady Nadzorczej z uwzględnieniem art. 6 i 7 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych,

9) ustalanie wynagradzania dla członków Zarządu,

10) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,

11) uchwalenie zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą regulaminu strefy, który następnie wymaga zatwierdzenia przez Ministra właściwego dla spraw gospodarki, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych,

12) wyrażenie zgody na emisję obligacji,

13) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

14) wyrażenie zgody na zbycie i nabycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, uchwała Walnego Zgromadzenia może upoważnić Radę Nadzorczą do udzielenia zgody na zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz na istotne elementy takiej czynności,

15) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,

16) określenie sposobu głosowania reprezentantów Spółki dysponujących akcjami na Walnym Zgromadzeniu lub udziałami na Zgromadzeniu Wspólników poszczególnych spółek, w których Spółka posiada ponad 50% akcji lub udziałów w sprawach:

 1. zmiany statutu lub umowy spółki,
 2. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 3. połączenia z inna spółką lub przekształcenia spółki,
 4. zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki, ustanowienia na nim prawa użytkowania – oraz zbycia nieruchomości,
 5. zbycia akcji lub udziałów spółki,

17) wyrażenia zgody na nabywanie i zbywanie akcji lub udziałów Spółki w spółkach prawa handlowego z wyjątkiem akcji i udziałów, które Spółka posiada w ilościach stanowiących łącznie mniej niż 5% udziału w kapitale poszczególnych spółek,

18) tworzenie, wykorzystywanie oraz likwidacja funduszy celowych Spółki,

19) inne sprawy przewidziane bezwzględnie obowiązującymi przepisami kodeksu spółek handlowych.

 

dokument opublikował: Bronisław Anfolecki (2016.02.16 6:44)
informację wytworzył: Bronisław Anfolecki, 2008.06.23
ostatnia modyfikacja dokumentu: Bronisław Anfolecki (2023.06.07 8:51)< powrót

Udostępnij artykuł

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.