Wybór biegłego rewidenta za 2021 i 2022 rok.

RADA NADZORCZA

Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Spółka Akcyjna

z siedzibą w Olsztynie

 

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz za rok obrotowy 2022 spółki: Warmińsko – Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., z siedzibą w Olsztynie (dalej: W-MSSE S.A., Spółka)

 

1.       Przedmiot zamówienia obejmuje:

   badanie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2021 oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania, odpowiadającego wymogom prawnym, w tym określonym ustawą z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1415 – t.j.),

   badanie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2022 oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania, odpowiadającego wymogom prawnym, w tym określonym ustawą z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1415 – t.j.).

 

2.       Zainteresowane firmy audytorskie proszone są o składanie lub przesyłanie pisemnych ofert w zamkniętych kopertach, z adnotacją na kopercie „Oferta na badanie sprawozdań finansowych Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.” w terminie do dnia 2 września 2021 r., do godz. 15.00, w siedzibie Spółki pod adresem:

Warmińsko – Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

ul. W. Barczewskiego 1

10 – 061 Olsztyn

Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do siedziby Spółki. Oferty złożone po upływie terminu, określonego do ich przyjmowania, nie podlegają rozpatrzeniu i zostaną zwrócone.

 

3.       Od firmy audytorskiej oczekujemy:

1)      zbadania sprawozdań zgodnie z normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta,

2)      gotowości zapewnienia obecności biegłego rewidenta uczestniczącego w badaniu na walnym zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za badany rok obrotowy, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji,

3)      gotowości zapewnienia obecności biegłego rewidenta uczestniczącego w badaniu na spotkaniach informacyjnych z Radą Nadzorczą przed i po zakończeniu badania sprawozdania finansowego,

4)      przekazywania do wiadomości Rady Nadzorczej, sporządzonych dla Zarządu Spółki (w formie tzw. listu do zarządu) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.

 

4.       Oferta powinna zawierać:

a)       informację o firmie audytorskiej oraz biegłym rewidencie, który będzie przeprowadzał badanie sprawozdań finansowych(?) dotyczącą:

          formy prowadzenia działalności – aktualny odpis z właściwego rejestru,

          wpisu na listę firm audytorskich,

          liczby zatrudnionych na umowę o pracę biegłych rewidentów,

          składu zespołu audytowanego dedykowanego do badania sprawozdań finansowych Spółki, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta;

b)      oświadczenia firmy audytorskiej o:

·         spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa wart. 69-73 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1415 – t.j.) oraz nie istnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania;

·         dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania;

·         wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów i w związku i tym spełnianiu przez nią warunków określonych w art. 4 ust. 2-5 w/w ustawy;

c)       cenę za badanie sprawozdań finansowych oraz sporządzenie pisemnych sprawozdań z badania, uwzględniającą całość kosztów prac określonych w pkt. 3. Wynagrodzenie za przeprowadzenie badania ma odzwierciedlać pracochłonność oraz stopień złożoności prac i kwalifikacje biegłych rewidentów wykonujących badanie, a nie powinno być uzależnione od żadnych warunków, w tym od wyniku badania oraz świadczenia innych usług na rzecz badanej jednostki lub jednostek z nią powiązanych;

d)      wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego, wraz ze wstępnym harmonogramem prac związanych z badaniem wstępnym, ostatecznym oraz udziałem w inwentaryzacji, z uwzględnieniem ilości dni pracy w Spółce;

e)      poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej;

f)        rekomendacje z okresu 3 ostatnich lat, a w przypadku, kiedy firma audytorska działa na rynku krócej, rekomendacje biegłego rewidenta, który będzie przeprowadzał badania.

 

5.      Oczekiwany termin przeprowadzenia badania sprawozdania za rok obrotowy 2021, wraz z przekazaniem sprawozdania z badania – do 31 marca 2022 r.

Oczekiwany termin przeprowadzenia badania sprawozdania za rok obrotowy 2022, wraz z przekazaniem sprawozdania z badania – do 31 marca 2023 r.

 

6.      Dodatkowo premiowane będą podmioty, które wykażą się doświadczeniem w badaniu sprawozdań finansowych spółek zarządzających specjalnymi strefami ekonomicznymi.

 

7.      Umowa o badanie sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2021 i 2022 zostanie zawarta z wybraną firmą audytorską na okres dwóch lat z możliwością jej przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy.

 

8.      Informacje o Spółce zainteresowani oferenci mogą uzyskać pod numerem telefonu +48 89 535 02 41, adres e-mail: wmsse@wmsse.com.pl

 

9.      Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki w dniu 3 września 2021 r., godz. 12:00.

Wybór firmy audytorskiej oraz zawarcie z nią umowy o badanie sprawozdań finansowych dokonane zostanie do końca III kwartału 2021 r.

 

10.     Rada Nadzorcza W-MSSE S.A. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty firmy audytorskiej oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Dopuszcza się wspólne składanie ofert na badanie sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę lub przez firmy audytorskie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1415 – t.j.).

 

dokument opublikował: Bronisław Anfolecki (2021.07.26 12:21)
ostatnia modyfikacja dokumentu: Bronisław Anfolecki (2021.07.26 12:21)< powrót

Udostępnij artykuł

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.