Przetarg na dzierżawę nieruchomości rolnej

 

 

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Olsztynie, 10-061 Olsztyn, ul. Barczewskiego 1 ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych.

 

1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość rolna oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr: 46/2 i 45 o łącznej powierzchni 12,1909, położona w Olsztynie przy ul. Pstrowskiego w obrębie 133, objęta księgą wieczystą KW OL10/00014965/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Olsztynie,

w tym:

dz. 45 ŁV-0,1759 ha, PsV-0,2793 ha W-0,0188 ha

dz. 46/2 RIIIb-2,8415 ha, RIVa-4,4862 ha, RIVb-2,1864 ha, ŁV-0,5840 ha, ŁVI-0,1169 ha, PsIV-0,3675 ha, PsV-0,3006 ha, W-0,0041 ha, Lzr-RIIIb-0,0600 ha, Lzr-RIVa-06640 ha, N-0,1057 ha

2. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, stanowiącego treść Uchwały nr X/161/19 Rady Miasta Olsztyn z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. W. Pstrowskiego, południową granica miasta i ograniczonego od zachodu granicą lasu w Olsztynie – część A” przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę usługową, w tym logistykę.

3. Nieruchomość użytkowana jest rolniczo.

4. Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 4900,00 (słownie złotych: cztery tysiące dziewięćset złotych 00/100).

5. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w siedzibie Spółki w dniu 4 września 2020 r. o godzinie 9 00.

6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej wywoławczej rocznej stawki czynszu. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

7. Wylicytowana w przetargu wysokość czynszu dzierżawnego stanowi wartość rocznego czynszu dzierżawnego. Oferent, którego oferta została wybrana, jest obowiązany do zapłaty ceny netto powiększonej o podatek VAT wg. stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy dzierżawy.

8. Roczny czynsz dzierżawny płatny będzie w jednej racie rocznej przypadającej na dzień 9 października 2020 r.

9. Okres dzierżawy przedmiotowych nieruchomości wynosi 1 rok.

10. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik przetargu winien złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz przedłożyć dowód tożsamości.

11. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

1) członkowie organu zarządzającego Spółką i jej organu nadzorczego;

2) podmioty gospodarcze prowadzące przetarg oraz członkowie ich władz i organów nadzorczych;

3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu;

4) małżonek, dzieci i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3;

5) osoby, które pozostają z osobami, o których mowa w pkt 1-3 w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

11. Wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. na wybór Dzierżawcy nieruchomości.

12. Informacje na temat przetargu oraz wzór umowy dzierżawy można uzyskać w siedzibie Spółki, Olsztyn 10-061, ul. Barczewskiego 1, tel. (89) 535 02 41, fax 535 90 02, e-mail: wmsse@wmsse.com.pl.

13. Oglądanie nieruchomości jest możliwe do dnia 1 września 2020 r. po uprzednim kontakcie z Panem Dariuszem Truszczyńskim, tel. (89) 535 02 41, e-mail: dariusz.truszczynski@wmsse.eu.

14. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do jego unieważnienia lub zamknięcia bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert i podania przyczyny – w każdym czasie.

 

 

 

dokument opublikował: Bronisław Anfolecki (2020.08.28 3:19)
ostatnia modyfikacja dokumentu: Bronisław Anfolecki (2020.08.28 3:19)< powrót

Udostępnij artykuł

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.