Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu

Rada Nadzorcza

Spółki Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Olsztynie

 ul. Barczewskiego 1; 10-061 Olsztyn; KRS 0000105443

wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko

Prezesa Zarządu Spółki

 

Prezesem Zarządu może być osoba, która spełnia łącznie warunki określone w art. 22 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, a nie może być osoba, która spełnia choćby jeden z warunków określonych w art. 22 pkt 2 ww. ustawy.

 

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki

 

a)       posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych.

b)      posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

c)       posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych, samodzielnych lub wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

d)      spełniać inne niż wymienione wyżej wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach prawa handlowego,

e)      posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,

f)        posiadać praktyczną znajomość zagadnień związanych z organizacją i zarządzaniem spółkami prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz zasad ładu korporacyjnego,

g)       wyrazić gotowość do podpisania umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

 

Zgłoszenie powinno zawierać

 

a)       życiorys (CV) oraz list motywacyjny, zawierające m.in. adres do korespondencji oraz telefon kontaktowy i adres poczty elektronicznej,

b)      oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem odpisy dokumentów potwierdzających jednoznacznie:

a.        wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

b.       co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własną rachunek,

c.       co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych, samodzielnych lub wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

Wszystkie odpisy dokumentów mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata (każda strona), w takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego,

c)       wypełniony w całości i podpisany kwestionariusz, zawierający oświadczenia kandydata oraz inne informacje niezbędne do jego oceny w toku postępowania kwalifikacyjnego

(wzór kwestionariusza stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia),

d)      informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, wystawioną nie wcześniej niż 2 miesiące przed datą publikacji ogłoszenia,

e)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania kwalifikacyjnego oraz poinformowania Ministra Aktywów Państwowych

(wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia),

f)        zgodę na pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki,

g)       kandydaci urodzeni przed dniem 1 sierpnia 1972 r. dołączają pisemne oświadczenie, że złożyli:

   Ministrowi Aktywów Państwowych oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 306 z późn. zm.)

albo

– informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ust. 3a ww. ustawy,

(wzór oświadczenia o złożeniu oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia).

 

W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.

 

Złożenie i otwarcie zgłoszeń

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w siedzibie Spółki: ul. Barczewskiego 1, 10-061 Olsztyn, w terminie do dnia 02 grudnia 2020 r. do godz. 15:00 (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Spółki).  Zgłoszenia można doręczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres siedziby Spółki (decyduje data i godzina doręczenia przesyłki do siedziby Spółki), w zaklejonej kopercie z napisem:

„Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu W-M SSE S.A.”

 

Na kopercie kandydat zobowiązany jest umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres do korespondencji.

 

Zgłoszenia zostaną otwarte przez Radę Nadzorczą nie później niż w ciągu 7 dni po upływie terminu składania zgłoszeń w siedzibie Spółki. Otwarcie zgłoszeń przez Radę Nadzorczą jest niepubliczne.

 

Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnymi lub złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu i zostaną zwrócone do rąk własnych za pokwitowaniem lub listem poleconym na adres wskazany do korespondencji na kopercie, po zakończeniu postępowania.

 

Kandydatom, którzy nie zostaną powołani na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki wszystkie złożone dokumenty zostaną zwrócone do rąk własnych za pokwitowaniem lub listem poleconym na adres wskazany do korespondencji, po zakończeniu postępowania.

 

Rozmowy kwalifikacyjne

 

Z kandydatami, których zgłoszenia zostaną dopuszczone do dalszego postępowania, przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne, od dnia 04 grudnia 2020 r. Rozmowy z kandydatami zostaną przeprowadzone przez Radę Nadzorczą w siedzibie Spółki.

 

O dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zostanie powiadomiony, co najmniej jeden dzień przed terminem rozmowy, telefonicznie lub drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany w kwestionariuszu kandydata. Niezgłoszenie się przez kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w wyznaczonym miejscu i terminie jest traktowane jako rezygnacja z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. W przypadkach nagłych lub losowych dopuszcza się uzgodnienie z kandydatem innego terminu lub godziny spotkania.

 

Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej i oceny będą następujące zagadnienia:

a)       znajomość zagadnień związanych z organizacją i zarządzaniem spółkami prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,

b)      wiedza w zakresie rachunkowości, finansów przedsiębiorstwa oraz audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa,

c)       znajomość ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych,

d)      znajomość ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji,

e)      doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu spółki prawa handlowego,

f)        umiejętność prezentacji wiedzy, doświadczenia zawodowego i koncepcji zarządzania, komunikatywność werbalną i pisemną.

 

W przypadku ubiegania się o stanowisko Prezesa Zarządu przez kandydatów pełniących dotychczas funkcję Członka Zarządu Spółki przedmiotem postępowania będzie również ocena działalności tych kandydatów za cały okres zajmowania przez nich stanowiska  w składzie Zarządu Spółki.

 

Do dnia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci mogą zapoznać się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00 w siedzibie Spółki z:

1)      Statutem Spółki,

2)      sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok 2019,

3)      sprawozdaniem finansowym za 2019 rok,

4)      sprawozdaniem F-01 za okres do końca II kwartału 2020 r.

5)      Regulaminem Zarządu.

Kandydaci mogą zapoznać się z podstawowymi informacjami o Spółce na stronach internetowych: wmsse.com.pl i bip.wmsse.com.pl.

 

O wynikach postępowania kandydaci powiadomieni zostaną na wskazany w kwestionariuszu adres poczty elektronicznej. Informacja o wynikach postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki z podaniem imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania kandydata wyłonionego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki zamieszona zostanie na stronach internetowych: wmsse.com.pl, bip.wmsse.com.pl oraz gov.pl/web/aktywa-panstwowe.

 

Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydata. W takiej sytuacji Rada nadzorcza poinformuje kandydatów o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na wskazany w kwestionariuszu adres poczty elektronicznej.

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego nie może stanowić podstawy do roszczenia kandydata o powołanie na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki oraz zawarcia z nim umowy o świadczenie usług zarządzania. W szczególności przed powołaniem oraz zawarciem umowy o świadczenie usług zarządzania wymagane będzie dopełnienie wszelkich wymaganych formalności związanych z powołaniem i zawarciem umowy o świadczenie usług zarządzania.

 

Rada Nadzorcza zastrzega, że Spółka nie ponosi żadnych kosztów poniesionych przez kandydatów w związku z uczestnictwem w przedmiotowym postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

Załączniki:

zał. 1 kwestionariusz kandydata na Prezesa Zarządu

zał. 2 oświadczenie RODO

zał. 3 oświadczenie lustracyjne

 

dokument opublikował: Bronisław Anfolecki (2020.11.25 7:41)
ostatnia modyfikacja dokumentu: Bronisław Anfolecki (2020.11.25 8:49)< powrót

Udostępnij artykuł

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.