Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska członków zarządu

 

 

Rada Nadzorcza

Spółki Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Olsztynie

ul. Barczewskiego 1; 10-061 Olsztyn; KRS 0000105443

w związku z upływającą kadencją Członków Zarządu ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska:

 

Prezesa Zarządu Spółki

oraz

Wiceprezesa Zarządu Spółki

 

Prezesem/ Wiceprezesem Zarządu może być osoba, która spełnia łącznie warunki określone w art. 22 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1302 z późn. zm.), a nie może być osoba, która spełnia choćby jeden z warunków określonych w art. 22 pkt 2 ww. ustawy.

 

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki

 

· posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

· posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

· posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych, samodzielnych lub wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

· spełniać inne niż wymienione wyżej wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach prawa handlowego,

· posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,

· posiadać praktyczną znajomość zagadnień związanych z organizacją i zarządzaniem spółkami prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz zasad ładu korporacyjnego,

· wyrazić gotowość do podpisania umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1885 z późn. zm.).

 

Zgłoszenie powinno zawierać

 

a) życiorys (CV) oraz list motywacyjny, zawierające m.in. adres do korespondencji oraz telefon kontaktowy i adres poczty elektronicznej,

b) oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem odpisy dokumentów potwierdzających jednoznacznie:

a. wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

b. co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własną rachunek,

c. co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych, samodzielnych lub wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.

Wszystkie odpisy dokumentów mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata (każda karta), w takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego,

c) wypełniony w całości i podpisany kwestionariusz, zawierający oświadczenia kandydata oraz inne informacje niezbędne do jego oceny w toku postępowania kwalifikacyjnego

(wzór kwestionariusza stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia),

d) informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, wystawioną nie wcześniej niż 2 miesiące przed datą publikacji ogłoszenia,

e) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania kwalifikacyjnego oraz poinformowania Ministra Aktywów Państwowych

(wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia),

f) zgodę na pełnienie funkcji,

g) kandydaci urodzeni przed dniem 1 sierpnia 1972 r. dołączają pisemne oświadczenie, że złożyli:

Ministrowi Aktywów Państwowych oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 306 z późn. zm.)

albo

– informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ust. 3a ww. ustawy,

(wzór oświadczenia o złożeniu oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia).

 

W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.

 

Złożenie i otwarcie zgłoszeń

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w siedzibie Spółki: ul. Barczewskiego 1, 10-061 Olsztyn, w terminie do dnia 24 kwietnia 2020 r., od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00. Zgłoszenia można doręczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres siedziby Spółki (do godz. 15.00 ostatniego dnia wyznaczonego terminu, decyduje data i godzina doręczenia przesyłki do siedziby Spółki), w zaklejonej kopercie z napisem:

„Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu W-M SSE S.A.”

lub

„Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu W-M SSE S.A.”

 

Na kopercie kandydat zobowiązany jest umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres do korespondencji.

 

Zgłoszenia zostaną otwarte przez Radę Nadzorczą nie później niż w ciągu 7 dni po upływie terminu składania zgłoszeń w siedzibie Spółki. Otwarcie zgłoszeń przez Radę Nadzorczą jest niepubliczne.

 

Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym lub złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu i zostaną zwrócone do rąk własnych za pokwitowaniem lub listem poleconym na adres wskazany do korespondencji na kopercie, po zakończeniu postępowania.

 

Kandydatom, którzy nie zostaną powołani na stanowisko w Zarządzie Spółki wszystkie złożone dokumenty zostaną zwrócone do rąk własnych za pokwitowaniem lub listem poleconym na adres wskazany do korespondencji, po zakończeniu postępowania.

 

Rozmowy kwalifikacyjne

 

Z kandydatami, których zgłoszenia zostaną dopuszczone do dalszego postępowania, przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne, od dnia 11 maja 2020 r. Rozmowy z kandydatami zostaną przeprowadzone przez Radę Nadzorczą w siedzibie Spółki.

 

O dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zostanie powiadomiony, co najmniej 3 dni przed terminem rozmowy, telefonicznie lub drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany w kwestionariuszu kandydata. Niezgłoszenie się przez kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w wyznaczonym miejscu i terminie jest traktowane jako rezygnacja z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. W przypadkach nagłych lub losowych dopuszcza się uzgodnienie z kandydatem innego terminu lub godziny spotkania.

 

Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej i oceny będą następujące zagadnienia:

a) znajomość zagadnień związanych z organizacją i zarządzaniem spółkami prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,

b) wiedza w zakresie rachunkowości, finansów przedsiębiorstwa oraz audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa,

c) znajomość ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 482 z późn. zm.),

d) znajomość ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. 2018 r., poz. 1162 z późn. zm.),

e) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu spółki prawa handlowego,

f) umiejętność prezentacji wiedzy, doświadczenia zawodowego i koncepcji zarządzania, komunikatywność werbalną i pisemną.

 

W przypadku ubiegania się o stanowisko Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu przez kandydatów pełniących dotychczas funkcję Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu Spółki przedmiotem postępowania będzie również ocena działalności tych kandydatów za cały okres zajmowania przez nich stanowiska.

 

Do dnia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci mogą zapoznać się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00 w siedzibie Spółki z:

a) statutem Spółki,

b) regulaminem Zarządu,

c) sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok 2018,

d) sprawozdaniem finansowym za 2018 rok,

e) sprawozdaniem F-01 za okres do końca IV kwartału 2019,

f) sprawozdaniem F-01 za okres do końca I kwartału 2020.

Kandydaci mogą zapoznać się z podstawowymi informacjami o Spółce na stronach internetowych: wmsse.com.pl i bip.wmsse.com.pl.

 

O wynikach postępowania kandydaci powiadomieni zostaną na wskazany w kwestionariuszu adres poczty elektronicznej. Informacja o wynikach postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki oraz na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki z podaniem imion i nazwisk oraz miejsca zamieszkania kandydatów wyłonionych do składu Zarządu Spółki zamieszona zostanie na stronach internetowych: wmsse.com.pl, bip.wmsse.com.pl oraz gov.pl/aktywa-panstwowe.

Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydata. W takiej sytuacji Rada Nadzorcza poinformuje kandydatów o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na wskazany w kwestionariuszu adres poczty elektronicznej.

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego nie może stanowić podstawy do roszczenia kandydata o powołanie na stanowisko w Zarządzie Spółki oraz zawarcia z nim umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania. W szczególności przed powołaniem oraz zawarciem umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania wymagane będzie dopełnienie wszelkich wymaganych formalności związanych z powołaniem i zawarciem umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania.

 

Rada Nadzorcza zastrzega, że Spółka nie ponosi żadnych kosztów poniesionych przez kandydatów w związku z uczestnictwem w przedmiotowym postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

Załączniki:

Kwestionariusz kandydata >>>

Oświadczenie lustracyjne >>>

Oświadczenie RODO >>>

dokument opublikował: Bronisław Anfolecki (2020.03.26 8:22)
ostatnia modyfikacja dokumentu: Bronisław Anfolecki (2020.03.26 8:22)< powrót

Udostępnij artykuł

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.