Konkurs na stanowisko Wiceprezesa Zarządu W-M SSE SA

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA

z siedzibą  w Olsztynie, ul. Barczewskiego 1 10-061 Olsztyn

ogłasza konkurs na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki

 

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki

 • posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
 • posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • spełniać inne niż wymienione wyżej wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 • posiadać praktyczną znajomość zagadnień związanych z organizacją i zarządzaniem spółkami prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz zasad ładu korporacyjnego.

Zgłoszenie powinno zawierać

 • życiorys (CV) oraz list motywacyjny, zawierające m.in. adres do korespondencji oraz telefon kontaktowy i adres poczty elektronicznej,
 • oryginały lub poświadczone odpisy dokumentów potwierdzających: wykształcenie; kwalifikacje; staż pracy, tj. dyplom ukończenia studiów wyższych; świadectwa pracy za cały okres zatrudnienia oraz zaświadczenie o zatrudnieniu w aktualnym miejscu pracy, o ile kandydat jest zatrudniony; inne dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje, w tym na stanowiskach kierowniczych, (odpisy dokumentów mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata (każda karta), w takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego),
 • wypełniony w całości i podpisany kwestionariusz, zawierający oświadczenia kandydata oraz inne informacje niezbędne do jego oceny w toku postępowania kwalifikacyjnego –  wzór kwestionariusza stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia,
 • kandydaci urodzeni przed dniem 1 sierpnia 1972 r. dołączają pisemne oświadczenie, że złożyli Prezesowi Rady Ministrów:

– oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 poz. 430)

albo

– informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ust. 3a tej ustawy,

 • informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, wystawioną nie wcześniej niż 2 miesiące przed datą publikacji ogłoszenia,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE L.2016.1191.)  w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki,
 • zgodę na pełnienie funkcji.

W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.

Ważne informacje

 • Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w siedzibie Spółki, w terminie do dnia 3 kwietnia 2019 r., od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00. Zgłoszenia można doręczyć osobiście lub przesłać pocztą (do godz. 15.00 ostatniego dnia terminu, decyduje data i godzina wpływu przesyłki) na adres siedziby Spółki: ul. Barczewskiego 1, 10-061 Olsztyn, w zaklejonej kopercie z napisem: „Konkurs na stanowisko Wiceprezesa Zarządu W-M SSE S.A.”. Na kopercie kandydat zobowiązany jest umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres do korespondencji.
 • Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym lub złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.
 • Zgłoszenia zostaną otwarte przez Radę Nadzorczą nie później niż w ciągu 7 dni po upływie terminu składania zgłoszeń w siedzibie Spółki. Otwarcie zgłoszeń przez Radę Nadzorczą jest niepubliczne.

 

Informacja o regulaminie Konkursu

 

Do dnia upływu terminu do składania zgłoszeń kandydaci mogą zapoznać się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00 w siedzibie Spółki z Regulaminem Konkursu na stanowisko w zarządzie Spółki. Ponadto Regulamin dostępny jest na stronach  internetowych: wmsse.com.pl i bip.wmsse.com.pl

 

Rozmowy kwalifikacyjne

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zostaną przeprowadzone przez Radę Nadzorczą w siedzibie Spółki. O dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zostanie powiadomiony, co najmniej 3 dni przed terminem rozmowy, telefonicznie lub drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany w kwestionariuszu kandydata. Niezgłoszenie się przez kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w wyznaczonym miejscu i terminie jest traktowane jako rezygnacja z udziału w konkursie. W przypadkach nagłych lub losowych dopuszcza się uzgodnienie z kandydatem innego terminu lub godziny spotkania.

Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będą:

 • znajomość zagadnień związanych z organizacją i zarządzaniem spółkami prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz zasad ładu korporacyjnego,
 • znajomość ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 482),
 • znajomość ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. 2018 r., poz. 1162 z późn. zm.),
 • umiejętność prezentacji wiedzy, doświadczenia zawodowego i koncepcji zarządzania, komunikatywność werbalna i pisemna,
 • doświadczenie wynikające z pełnienia funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej spółki prawa handlowego.

Kandydaci mogą zapoznać się z podstawowymi informacjami o Spółce na stronach internetowych: wmsse.com.pl i bip.wmsse.com.pl

Do dnia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci mogą zapoznać się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00 w siedzibie Spółki z:

1) umową Spółki,
2) sprawozdaniem finansowym Spółki za poprzedni rok obrotowy,
3) sprawozdaniem Zarządu Spółki za poprzedni rok obrotowy,
4) Regulaminem Zarządu,
5) Regulaminem Organizacyjnym.

Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego informacja o wynikach konkursu na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki z podaniem imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania kandydata wyłonionego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki zamieszona zostanie na stronach internetowych: wmsse.com.pl i bip.wmsse.com.pl

Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn zakończyć konkurs bez wyłonienia kandydata.

Wynik konkursu nie może stanowić podstawy do roszczenia kandydata o powołanie na stanowisko w Zarządzie Spółki oraz zawarcia z nim stosownej umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania. W szczególności przed powołaniem oraz zawarciem umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania wymagane będzie dopełnienie wszelkich wymaganych formalności związanych z powołaniem i zawarciem umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania.

 

Załączniki:

Kwestionariusz osobowy

Regulamin konkursu

dokument opublikował: Bronisław Anfolecki (2019.03.18 2:06)
ostatnia modyfikacja dokumentu: Bronisław Anfolecki (2019.03.18 2:41)< powrót

Udostępnij artykuł

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.