Badanie sprawozdania finansowego za 2019 i 2020 rok

RADA NADZORCZA

Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Spółka Akcyjna

z siedzibą w Olsztynie

 

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz za rok obrotowy 2020 spółki Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Olsztynie (dalej: WMSSE S.A., Spółka)

 

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
 • badanie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2019 oraz sporządzenie sprawozdania z badania, odpowiadającego wymogom prawnym, w tym określonym ustawą z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
 • badanie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2020 oraz sporządzenie sprawozdania z badania, odpowiadającego wymogom prawnym, w tym określonym ustawą z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

 

 1. Zainteresowane firmy audytorskie proszone są o złożenie pisemnych ofert w zamkniętych kopertach z adnotacją na kopercie „Oferta na badanie sprawozdań finansowych Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.” w terminie do dnia 20 sierpnia 2019 r., do godz. 15.00, w siedzibie Spółki pod adresem: Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., 10 – 061 Olsztyn ul. Barczewskiego 1. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty złożone po upływie terminu, określonego do ich przyjmowania, nie podlegają rozpatrzeniu i zostaną zwrócone.

 

 1. Od firmy audytorskiej oczekujemy:
  • zbadania sprawozdania zgodnie z normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta,
  • gotowości zapewnienia obecności biegłego rewidenta uczestniczącego w badaniu na walnym zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za badany rok obrotowy, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji,
  • gotowości zapewnienia obecności biegłego rewidenta uczestniczącego w badaniu do spotkań informacyjnych z Radą Nadzorczą przed i po zakończeniu badania sprawozdania finansowego,
  • przekazywania do wiadomości Rady Nadzorczej, sporządzonych dla Zarządu Spółki (w formie tzw. listu intencyjnego) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.

 

 1. Oferta powinna zawierać :

 a) informację o firmie audytorskiej oraz biegłym rewidencie, który będzie przeprowadzał badanie sprawozdań finansowych dotyczącą :

 • formy prowadzenia działalności – aktualny odpis z właściwego rejestru,
 • wpisu na listę firm audytorskich,
 • liczby zatrudnionych na umowę o pracę biegłych rewidentów,
 • składu zespołu audytowanego dedykowanego do badania Spółki, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta,

 b) oświadczenia firmy audytorskiej o:

 • spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa wart. 69-73 ustawy o biegłych rewidentach oraz nie istnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania;
 • dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania;
 • wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów i w związku i tym spełnianiu przez nią warunków określonych w art, 4 ust. 2-5 ustawy o biegłych rewidentach,

c) cenę za badanie sprawozdań finansowych oraz sporządzenie pisemnych sprawozdań z badania, uwzględniającą całość kosztów prac określonych w pkt.3. Wynagrodzenie za przeprowadzenie badania ma odzwierciedlać pracochłonność oraz stopień złożoności prac i kwalifikacje biegłych rewidentów wykonujących badanie, a nie powinno być uzależnione od żadnych warunków, w tym od wyniku badania oraz świadczenia innych usług na rzecz badanej jednostki łub jednostek z nią powiązanych,

d) wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego,

e) poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej;

f) wskazanie metod i terminów badań sprawozdania finansowego, wraz ze wstępnym harmonogramem prac związanych z badaniem wstępnym, ostatecznym oraz udziałem w inwentaryzacji, z uwzględnieniem ilości dni pracy w Spółce,

g) rekomendacje z okresu 3 ostatnich lat, w przypadku kiedy firma audytorska działa na rynku krócej, rekomendacje biegłego rewidenta, który będzie przeprowadzał badania.

 

 1. Oczekiwany termin przeprowadzenia badania za rok obrotowy 2019, wraz z przekazaniem sprawozdania z badania – do 31 marca 2020 r.Oczekiwany termin przeprowadzenia badania za rok obrotowy 2020, wraz z przekazaniem sprawozdania z badania – do 31 marca 2021 r.

 

 1. Dodatkowo premiowane będą podmioty, które wykażą się doświadczeniem w badaniu sprawozdań finansowych spółek zarządzających specjalnymi strefami ekonomicznymi.

 

 1. Umowa o badanie sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2019 i 2020 zostanie zawarta z wybraną firmą audytorską na okres dwóch lat z możliwością jej przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy.

 

 1. Informacje o Spółce zainteresowani oferenci mogą uzyskać pod numerem telefonu +48 89 535 02 41, e-mail: wmsse@wmsse.com.pl

 

 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki w dniu 23 sierpnia 2019 r., godz. 11:00.

Wybór firmy audytorskiej oraz zawarcie z nią umowy o badanie sprawozdania finansowego dokonane zostanie do końca III kwartału 2019 r.

 

 1. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty firmy audytorskiej oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Dopuszcza się wspólne składanie ofert na badanie sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę lub przez firmy audytorskie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

dokument opublikował: Bronisław Anfolecki (2019.07.15 10:37)
ostatnia modyfikacja dokumentu: Bronisław Anfolecki (2019.07.15 10:37)< powrót

Udostępnij artykuł

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.