Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu

Rada Nadzorcza

Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Olsztynie,

Barczewskiego 1; 10-061 Olsztyn

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki

 

Prezesem Zarządu może być osoba, która spełnia łącznie warunki określone w art. 22 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1182 z późn. zm.), a nie może być osoba, która spełnia choćby jeden z warunków określonych w  art. 22 pkt 2 ww. ustawy.

 

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki

 • posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
 • posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych, samodzielnych lub wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • spełniać inne niż wymienione wyżej wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 • posiadać praktyczną znajomość zagadnień związanych z organizacją i zarządzaniem spółkami prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz zasad ładu korporacyjnego.

 

Zgłoszenie powinno zawierać

 • życiorys (CV) oraz list motywacyjny, zawierające m.in. adres do korespondencji oraz telefon kontaktowy i adres poczty elektronicznej
 • oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem odpisy dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem odpisy dokumentów potwierdzających jednoznacznie co najmniej 5-letni okres zatrudnienia, w tym co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych, samodzielnych lub wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

Wszystkie odpisy dokumentów mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata (każda karta), w takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

 • wypełniony w całości i podpisany kwestionariusz,zawierający oświadczenia kandydata oraz inne informacje niezbędne do jego oceny w toku postępowania kwalifikacyjnego wzór kwestionariusza stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia,
 • informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, wystawioną nie wcześniej niż 2 miesiące przed datą publikacji ogłoszenia,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia,
 • kandydaci urodzeni przed dniem 1 sierpnia 1972 r. dołączają pisemne oświadczenie, że złożyli Prezesowi Rady Ministrów: 

– oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 430 z późn. zm.)

albo

– informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ust. 3a tej ustawy,

 • zgodę na pełnienie funkcji.

 

W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.

Złożenie i otwarcie zgłoszeń

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w siedzibie Spółki: ul. Barczewskiego 1, 10-061 Olsztyn, w terminie do dnia 7 sierpnia 2019 r., od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00. Zgłoszenia można doręczyć osobiście lub przesłać pocztą (do godz. 15.00 ostatniego dnia terminu, decyduje data i godzina wpływu przesyłki) na adres siedziby Spółki, w zaklejonej kopercie z napisem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu W-M SSE S.A.”. Na kopercie kandydat zobowiązany jest umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres do korespondencji.

 

Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnymi, lub złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

 

Zgłoszenia zostaną otwarte przez Radę Nadzorczą nie później niż w ciągu 7 dni po upływie terminu składania zgłoszeń w siedzibie Spółki. Otwarcie zgłoszeń przez Radę Nadzorczą jest niepubliczne.

 

Rozmowy kwalifikacyjne

Z kandydatami, których zgłoszenia zostaną dopuszczone do dalszego postępowania, przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne, od dnia 23 sierpnia 2019 r. Rozmowy z kandydatami zostaną przeprowadzone przez Radę Nadzorczą w siedzibie Spółki.

O dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zostanie powiadomiony, co najmniej 3 dni przed terminem rozmowy, telefonicznie lub drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany w kwestionariuszu kandydata. Niezgłoszenie się przez kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w wyznaczonym miejscu i terminie jest  traktowane jako rezygnacja z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. W przypadkach nagłych lub losowych dopuszcza się uzgodnienie z kandydatem innego terminu lub godziny spotkania.

 

Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będą:

 • znajomość zagadnień związanych z organizacją i zarządzaniem spółkami prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz zasad ładu korporacyjnego,
 • znajomość ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 482),
 • znajomość ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. 2018 r., poz. 1162 z późn. zm.),
 • umiejętność prezentacji wiedzy, doświadczenia zawodowego i koncepcji zarządzania, komunikatywność werbalna i pisemna,
 • doświadczenie wynikające z pełnienia funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej spółki prawa handlowego.

 

Kandydaci mogą zapoznać się z podstawowymi informacjami o Spółce na stronach internetowych: wmsse.com.pl i bip.wmsse.com.pl

 

Do dnia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci mogą zapoznać się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00 w siedzibie Spółki z:

 • Statutem Spółki,
 • sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok 2018,
 • sprawozdaniem finansowym za 2018 rok,
 • Regulaminem Zarządu,
 • Regulaminem Organizacyjny Spółki.

 

O wynikach postępowania kandydaci powiadomieni zostaną na wskazany w kwestionariuszu adres poczty elektronicznej.  Informacja o wynikach postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki z podaniem imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania kandydata wyłonionego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki zamieszona zostanie na stronach internetowych: wmsse.com.pl, bip.wmsse.com.pl oraz gov.pl/mpit.

 

Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydata. W takiej sytuacji Rada nadzorcza poinformuje kandydatów o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na wskazany w kwestionariuszu adres poczty elektronicznej.

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego nie może stanowić podstawy do roszczenia kandydata o powołanie na stanowisko w Zarządzie Spółki oraz zawarcia z nim stosownej umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania. W szczególności przed powołaniem oraz zawarciem umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania wymagane będzie dopełnienie wszelkich wymaganych formalności związanych z powołaniem i zawarciem umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania. 

 

Kwestionariusz kandydata na Prezesa Zarządu Spółki.
Oświadczenie RODO.

dokument opublikował: Bronisław Anfolecki (2019.07.15 10:23)
ostatnia modyfikacja dokumentu: Bronisław Anfolecki (2019.07.16 10:12)< powrót

Udostępnij artykuł

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.